Amor Couple

Chia sẻ cho cả nhà việc dùng đồ đôi chụp hình cưới đẹp và khác biệt nhé.


COUPLE CUTE 1- GIÁ THUÊ: 𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- GIÁ BÁN: 𝟏.𝟒𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- NỮ: ÁO, YẾM, NÓN
- NAM: ÁO SƠMI, QUẦN, NÓN.
- SIZE NỮ: 1M6- 1M75 , 48- 60KG
- SIZE NAM: 1M68- 1M8, 60-70KG


COUPLE CUTE 2- GIÁ THUÊ: 𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- GIÁ BÁN: 𝟏.𝟒𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- NỮ: ÁO, YẾM, NÓN
- NAM: ÁO SƠMI, QUẦN, NÓN.
- SIZE NỮ: 1M6- 1M75 , 48- 60KG
- SIZE NAM: 1M68- 1M8, 60-70KG


COUPLE CUTE 3- GIÁ THUÊ: 𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- GIÁ BÁN: 𝟏.𝟒𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- NỮ: ÁO, YẾM, NÓN
- NAM: ÁO SƠMI, QUẦN, NÓN.
- SIZE NỮ: 1M6- 1M75 , 48- 60KG
- SIZE NAM: 1M68- 1M8, 60-70KG


COUPLE CUTE 4- GIÁ THUÊ: 𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- GIÁ BÁN: 𝟏.𝟒𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ
- NỮ: ÁO, YẾM, NÓN
- NAM: ÁO SƠMI, QUẦN, NÓN.
- SIZE NỮ: 1M6- 1M75 , 48- 60KG
- SIZE NAM: 1M68- 1M8, 60-70KG